saint john's saint john's

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

การสมัครเข้ารับการฝึก และศึกษาวิชาทหาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 3

1. นักเรียนชาย / หญิง อายุไม่เกิน 22 ปี
2. เกรดเฉลี่ไม่ต่ำกว่า 1.00

หลักฐานการสมัครแบ่งเป็น 3 กรณี
1. กรณีสมัครใหม่ (ปี 1 ชาย/หญิง) เอกสารประกอบด้วย 1. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. กรณีผู้ปกครองอยู่คนละทะเบียนบ้าน ให้สำเนามาด้วย 1 ฉบับ
4. หลักฐานแสดงผลการเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย 2 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 1.00
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้าเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
6. ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.1) 1 ฉบับ (รับเอกสารที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)
7. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (อยู่ด้านหลังใบสมัคร รด. 1)
8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (รับเอกสารที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1. ดันพื้น 22 ครั้ง 2 นาที
2. ลุกนั่ง 34 ครั้ง 2 นาที
3. วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 3.15 วินาที

 

 
facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom