saint john's saint john's

 
ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรมเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์มีเกียรติ (VIRTUS SOLA NOBILITAT)


วิสัยทัศน์ (Vision)

เซนต์จอห์นก้าวหน้าวิชาการ ชำนาญเทคโนโลยี ดีเด่นภาษา พัฒนาคุณธรรม เป้าหมายของสถานศึกษา


เป้าหมายของสถานศึกษา

สร้างและพัฒนาผู้รับการศึกษาให้เป็นคนดี และมีความพึงพอใจต่อการศึกษา ทุกระดับชั้นที่ได้รับ ทั้งบริหารงานให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการพัฒนาองค์กร ให้มี ความมั่นคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือสังคม ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์


1. พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน
2. จัดระบบบริหารงานภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนภายใต้สังคมแห่งปัญญา
4. ติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
5. ปรับปรุง และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสุขลักษณะที่ดี

 
facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom