saint john's saint john's

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์จอห์น

1
นายเทมส์นที ชินะผา ผู้รับใบอนุญาต
2
นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา ผู้จัดการ
3
นางจิราพร หามนตรี ผู้แทนผู้ปกครอง
4
นางจิราภรณ์ สุประดิษฐ์ ผู้แทนครู
5
นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายรัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นายพิทักษ์ วลัยเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายวินัย  ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนเซนต์จอห์น
1
นายวีรวัฒน์        เผือกทอง ผู้แทนผู้ปกครอง
2
นางรัตนวราภรณ์ ยาหอม ผู้แทนผู้ปกครอง
3
นางสาวรัตนา มณีโรจน์ ผู้แทนครู
4
นางบุปผา อ่ำเอี่ยม ผู้แทนครู
5
นายชัชวาล พนมเชิง                ผู้แทนชุมชน
6
นางนิดา                จันทร์สกา ผู้แทนชุมชน
7
นายศรวิท  ช่างสลัก กรรมการนักเรียน
8
นางสาวพิสชา ศรีสกุน กรรมการนักเรียน

 

facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom