หลักสูตรวิทยาศาสตร์

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่      แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ช่วงชั้น คือระดับประถมศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 สาระของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุกด้านเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Anti-Spam Quiz: